Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta jest fachem, który wymaga zdobycia właściwych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu. By sprostać zadaniom konieczne jest właściwe przygotowanie, ponieważ praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z wielorakich działań.

WYZWANIA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych wykonywane są tam, gdzie te znaki uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu albo są przesunięte, a klient oczekuje informacji o ich położeniu. Odbywa się to na podstawie dokumentów w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z niezbędną dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy działki

Przebieg granicy wyznacza się gdy zleceniodawca nie wie, jak przebiega granica między jego działką a działką sąsiednią.

Procedura ustalania granic dopuszczalna gdy nie ma konfliktu o przebieg granicy i równocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia punktów granicznych.

Fundamentem ustalenia granic będą: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów znajdujących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zakończyć się zgłoszeniem do odpowiedniego terenowo PODGIK, a dokumenty doręczone do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z wytycznymi planu miejscowego, geodeta może wykonać właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszą czynnością jest wnikliwa analiza dokumentów geodezyjno – prawnych zaczerpniętych z rejestrów państwowych. Później odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest kondycja znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, z której zostaną dokonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, opracowywany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak odchylenia liniowe, szkice polowe, protokoły, dzienniki pomiarów czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie podlega weryfikacji. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych sporządza tylko i wyłącznie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy projektanta lub architekta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, koniecznym przy wnioskowaniu o zezwolenie na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do właściwego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a sporządzony operat techniczny podlega weryfikacji. Dane na temat nowych budynków, powstałe w wyniku pomiarów zostają zarejerstrowane w państwowych baz danych. Mapa staje się nieaktualna dopiero kiedy przedawnią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy zacząć od powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

Na podstawie materiałów dotyczących granic nieruchomości oraz miejsca położenia części planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych koniecznych do ustalania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Rezultatem będzie szkic dokumentacyjny z danymi koniecznymi do budowy obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Na dokumentację takiej inwentaryzacji składają się rezultaty wraz z informacją o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub ewentualnych odstępstwach. Wykonuje ją jedynie geodeta uprawniony.

Zbiór dokumentacji razem z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dostarcza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli podczas sprawdzania nie ma przeciwwskazań, dane na temat zmiany użytków gruntowych, budynków czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń są ujawniane w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest umieszczenie budynku na mapy oraz wypełnienie oświadczenia, o spójności z projektem.

Terra Geodezja – Geodeta Toruń

Strona używa cookies
Ok