Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akty notarialne – charakterystyka oraz kluczowe typy

Akty notarialne zalicza się do kluczowych dokumentów urzędowych, dzięki którym dokładnie zostaje określona czynność prawna. Przygotowuje się je wtedy, gdy bezwzględnie domagają się tego akty prawne bądź jeżeli dwie osoby objawiają taką wolę. Od owych dwóch czynników zależy sama forma konkretnego aktu notarialnego, która może być zdeterminowana w paru przypadkach:

 • Jeśli osoba praktycznie w ogóle nie potrafiąca czytać złoży potwierdzenie woli na piśmie
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy wiążącej do przeniesienia własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przesuwającej własność nieruchomości, którą zawiera się w celu uskutecznienia funkcjonującego przedtem zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości
 • Dotyczy dodatkowo umowy podpisywanej w charakterze prolongowania czasu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka obliguje do przejścia prawa wieczystego użytkowania i umowa przekazująca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej darczyńcą w trakcie zawierania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa poprzez przyszłego spadkobiercę ustawowego oraz uchylenie niniejszego zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy odsprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do konkretnego lokalu

W postaci dokumentu notarialnego mogą być spisane też testamenty – mianowicie zarządzania majątkiem przed śmiercią, jednakże nie jest to bezwarunkowo egzekwowane przez kodeksy prawne – poza art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, gdy Spadkodawcy nie są w stanie w świadomy sposób określić swojej woli albo przedsięwziąć decyzji oraz swobodnie wyrazić woli. Dzieje się tak ponadto, jeżeli występują wątpliwości, aby Następcy utworzyli testament określonej treści lub rozporządzili swoim dorobkiem pod wpływem pogróżek Oryginały jakichkolwiek dokumentów notarialnych pozostają w w biurze notariusza oraz tam muszą być przechowywane. Stronom oraz pozostałym uprawnionym osobom notariusz wydaje wypisy, które mają taką samą skuteczność prawną jak oryginał. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być precyzyjnym powieleniem oryginału. Notariusz zabezpiecza go pieczęcią i własnoręcznym podpisem. Wypis, którego ilość arkuszy jest większa niż jeden, musi spełniać następujące wymogi:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Spięte wszystkie strony w jedną całość
 • Każda strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być połączony pieczątką

Podział opłat notarialnych i ich wartość

Którakolwiek pobierana przez notariusza odpłatność jest ograniczana poprzez właściwe ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może egzekwować zawyżonej należności od Klientów, gdyż jest funkcjonariuszem publicznym i nieprzerwanie musi działać na rzecz zabezpieczenia obrotu prawnego. Do jego kluczowych czynności prawnych przynależy tworzenie aktów notarialnych, poświadczeń dziedziczenia, potwierdzeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu albo w wskazanym miejscu), spisywanie protokołów (przykładowo. spółek), dostarczanie oświadczeń, zabieranie do magazynowania papierów wartościowych, dokumentów oraz pieniędzy, przygotowywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów np. aktów notarialnych, tworzenie protestów weksli oraz czeków, opracowywanie wzorów aktów, oświadczeń oraz pozostałych dokumentów. Odpłatności notarialne można poklasyfikować na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, a mianowicie wartość przedmiotu czynności prawnej plus odsetek od nadwyżki. Innymi słowy, górna wysokość stawki, jaką odbiera notariusz za przeprowadzenie pojedynczej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł i 3% nadwyżki powyżej 3.000 zł, ponad 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, wyżej niż 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł plus 1% nadwyżki ponad 30.000 zł, powyżej 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł oraz 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł i 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z zastrzeżeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, zaś w przypadku czynności uskutecznianych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł). Kompletny cennik innych cen notarialnych – wielkości stawek sądowych, podatku od spadków i darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń cennik

Strona używa cookies
Ok