Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, obejmujące między innymi obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Komponentami władzy rodzicielskiej są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma za zadanie udowodnić w trakcie postępowania, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i zarobki dostateczne do utrzymania. Obligatoryjne jest również udowodnienie bycia odpowiedzialnym i opiekuńczym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę niż jego były małżonek.

W osądzie, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską, sąd powinien przede wszystkim kierować się korzyścią dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także otoczenie, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym względzie sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą też zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, mających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od kto opiekuje się dzieckiem, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ustalenia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Zwykle powodem wezwania w tej kwestii prawnika jest separacja lub rozwód. Jest uzasadniona brakiem możliwości harmonijnego sprawowania opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy między rodzicami powstaje konflikt, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego rodzaju rozpraw warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Plan wychowawczy

Zwykle dobrym wyjściem z uwagi na dobro dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zobowiązania współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, jednak może także powstać w formie zaprotokołowanej deklaracji w czasie rozprawy.

Najważniejsza jest zawartość porozumienia, uwzględniająca informacje takie jak: wszystkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą zatwierdzać wspólnie, a jakie oddzielnie. W sferze porozumienia adwokat może dopisać dopełniające uzgodnienia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają trudność z wypracowaniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to ułatwić ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz porównywalnej, jednak nie zawsze tej samej ilości czasu w towarzystwie dziecka. To równa się z tym, że dziecko posiada dwa miejsca zamieszkania i żyje naprzemiennie u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Jeżeli rodzice nie są w stanie przygotować zgodnego porozumienia, wtedy sąd wydaje werdykt na podstawie zgromadzonych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu albo zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także sposobność wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

W wyjątkowych sprawach można ubiegać się o absolutne odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez adwokata, kiedy użyte wcześniej łagodniejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub kiedy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem lub kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe przez długi czas, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć adwokata i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest przejściowa. W takim przypadku można wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, choć łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej obowiązkowa jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe problemy nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Skontaktuj się z nami: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok