Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie dokonania czynności prawnej i z tego względu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów związanych z działkami i nieruchomościami ze strefy darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego poświadczenia potrzebne jest wypełnienie kilku kryteriów. Między innymi w ciągu tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Przygotowany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą zostać porównane z autentykami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle otrzymuje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz sporządza protokół z całego działania. Jeżeli storna przeciwna zamierza odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach tok ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą formę oraz nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, gdy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych wypadkach – zwykle, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zapisane są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na prośbę stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości oraz dokonywaniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Strona używa cookies
Ok