POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej, a do tego opracowujemy następujące wykresy:

odchyłek od średniej osi dla szyny lewej i prawej,
strzałek krzywizny dla szyny prawej i lewej,
odchyłek rozstawu, czyli różnic rozpiętości,
podłużnych przekrojów szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny prawej i lewej
różnic wysokości niwelet szyn w poprzecznych przekrojach jezdni.

Klient otrzymuje kompletny operat pomiarowy wraz z wyliczeniami i wykresami na na bazie czego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na odpowiednim ustawieniu toru jezdnego suwnic w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na wstępnym etapie badanie geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na bazie zdobytych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po wprowadzeniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega ponownemu pomiarowi celem przedstawienia faktycznej skorygowanej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII ENERGETYCZNYCH

Przeprowadzamy pomiary związane z montażem słupów oraz przewodów napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii z uwzględnieniem ciśnienia, wilgotności i temperatury. Jest to o tyle istotne z uwagi na rozszerzalność temperaturową, z powodu której linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można usunąć niebezpieczeństwo przybliżania linii do zabudowań i dróg.

W tym zakresie zapewniamy:

wytyczanie środków podstaw słupów, osi głównych słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów powiązany z gwarancją wyznaczenia podanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie wsparte na obliczeniu fmax dla paraboli lub linii łańcuchowej).

Zajmujemy się też sporządzaniem profili powierzchni terenu, uzyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii oraz ocenianiem wysokości trwałych elementów zagospodarowania znajdujących się na projektowanej trasie (są to np.: drzewa, inne linie napięciowe, budynki itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Wykonujemy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: kominy, wieże i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest oszacowanie stopnia przechyłu budowli.
pionowości celem określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina przeprowadzamy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca poza obliczeniami otrzymuje, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu komina, wieży czy silosu w postaci precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY oraz wykresów wychyleń zgeneralizowanych w takich samych płaszczyznach.

Zajmujemy się też pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych które polegają na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych pionowych przemieszczeń wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy badania przemieszczeń, osiadań i obrotów fundamentów stosując okresowe pomiary kątowo-liniowe, czy też okresowe pomiary niwelacji dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są przeprowadzane, aby sprawdzić, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa i ich zgodność z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale także z czasem eksploatacji budynku. Wymagają przede wszystkim wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, konieczny do sporządzania zabezpieczeń, chroniących przed potencjalnym zniszczeniem.

Przy ocenianiu przemieszczeń i osiadań stosujemy metody oraz instrumenty, które umożliwiają zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane w sposób trwały na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Wykonujemy także geodezyjne pomiary umożliwiające dokładną kontrolę, wskazującą poprawność wykonania albo stopień odchyłek, budowlanych i konstrukcyjnych elementów prefabrykowanych dla struktur stalowych i żelbetowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, dzięki którym powstające konstrukcje budowlane, spełniają wysokie kryteria jakościowe oraz charakteryzują się trwałością i większym bezpieczeństwem. Z tego powodu tak ważne jest, aby wykonywane pomiary geodezyjne były precyzyjne i zmniejszały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest ocenienie rzeczywistych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości umieszczonych w projekcie. Klient otrzymuje od nas dokładne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Wykonujemy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Przeprowadzamy je wraz z potrzebną dokumentacją geodezyjną, konieczną do wykonania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary cechują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy zawiera w sobie wiele czynności w ramach budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz komunikacji oraz innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego wykonania prac w trakcie budowy, czy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. W ramach naszej działalności zapewniamy kompleksową obsługę budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg oraz obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, odwzorowujących rzędne wysokościowe terenu. Sporządza się je poprzez łączenie umiejscowionych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które formułują siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich rodzaju. Stosowane algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości pomiędzy punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów oraz tych podmiotów, którym zależy na analizie przestrzennej mierzonego terenu. W wyniku właściwych procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że wykonany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo na podstawie sporządzonego modelu 3D możemy dokonać analizy pomierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów liniowych i/lub powierzchniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Jesteśmy w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tym zakresie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie geodezyjnej obsługi kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej działalności nawiązujemy długofalową współpracę z przedsiębiorcą górniczym oraz przejmujemy prowadzenie wszelkich prac mierniczych związanych z ruchem zakładu górniczego wraz z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed władzami nadzoru górniczego w przypadku urzędowych czynności kontrolnych.

Przygotowujemy konieczną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy też prowadzenie spraw geodezyjnych związanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które podlegają zgłoszeniu do organów administracji samorządowej. Mamy w tym zakresie właściwe uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Wykonujemy pomiary geodezyjne polegające na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, z zastosowaniem sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią precyzyjnych pomiarów satelitarnych lub pomiarów tachimetrami robotycznymi, dzięki czemu Klient uzyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z wysoką precyzją.

Na podstawie zgromadzonych informacji wykonujemy opracowania graficzne w formie modeli 3D, które w sposób szczegółowy obrazują dane. Na specjalne życzenie Klienta dokonujemy również ich analizy oraz opracowujemy uzupełniające wizualizacje oraz obliczenia np. przekroje poprzeczne cieków, profile zbiorników, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Strona używa cookies
Ok